Inbjudan till VBTF årsmöte 2023

Plats: Årsmötet kommer att genomföras digitalt, efter anmälan kommer länk och information om ev. inloggning att skickas ut till anmälda.

När: Tisdag den 28 februari, kl. 18.30

Se bifogad information beträffande:

– Förslag till dagordning

– Nomineringar till Jubileumsfondens stipendium

Övrig information inför mötet kommer att skickas ut senare.

 

Förslag till styrelseledamöter skickas in senast 14/2.

 

Nomineringar till Jubileumsfondens stipendier; förslag med motivering skickas in senast 14/2.

 

Motioner till årsmötet skickas in så snart som möjligt, senast 14/2.

Inkomna motioner kommer att skickas ut till föreningarna och läggas ut på VBTF hemsida.

 

Förslag till styrelse, motioner, nomineringar och anmälan med namn, förening och emailadress skickas till vbtf@outlook.com.

 

VBTF hälsar alla föreningar och dess medlemmar välkomna!

 

Dagordning för VBTF Årsmöte 28/2 2023
1. Fastställande av röstlängd
2. Fastställande av dagordning
3. Frågan om mötets behöriga utlysande
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av justeringsmän och rösträknare
6. Verksamhetsberättelse
7. Ekonomisk redogörelse och revisorernas berättelse
8. Beslut angående styrelsens ansvarsfrihet
9. Val av:
9.1 ordförande
9.2 styrelseledamöter
9.3 suppleanter
9.4 revisorer
10. Val av valberedning
11. Representanter vid SBTF förbundsmöte och Distriktsidrottsmötet RFSISU
Värmland
12. Behandling av förslag till VBTF:s verksamhetsplan / satsningar 2023
13. Inkomna motioner

Information/ Övriga frågor:
Efter årsmötet avslutats tas andra frågor som ligger utanför de formella delarna av
förhandlingarna.
a. Presentation av mottagare av utmärkelser och jubileumsfondens stipendium, styrelsen tar
ställning till inkomna förslag
b. Val av kommittéer och ansvariga, kommer att tas upp på planeringsmötet, som
förhoppningsvis blir ett fysiskt möte och ett bra tillfälle att ta nya tag.
c. DM-arrangör år 2023, kommer att tas upp på planeringsmötet
VBTF jubileumsfonds stipendium.

Alla föreningar och medlemmar i VBTF har möjlighet att skicka in förslag till mottagare till
årets stipendium.
Det är möjligt att nominera ungdomsspelare, födda 2005-2011, som t.ex. presterat bra resultat
på tävlingar eller har visat ett stort intresse och vilja att utvecklas.
Det är även välkommet att föreslå ledare, domare, tränare eller andra som är aktiva i arbetet att
utveckla bordtennissporten i vårt distrikt.

Förslag till mottagare av stipendiet tillsammans med motivering skickas senast 14/2 till:
vbtf@outlook.com